Algemene Voorwaarden

Welkom bij Rookvrij en Fitter! Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en begeleiding die wij bieden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich definitief aanmeldt. Door u aan te melden bij Rookvrij en Fitter verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Aanmelding en annulering

1.1 Aanmelding bij Rookvrij en Fitter houdt in dat u gebruik wilt maken van onze diensten en begeleiding om te stoppen met roken.

1.2 Het programma van Rookvrij en Fitter wordt eenmaal per kalenderjaar vergoed door de zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar het programma niet vergoedt, bent u verplicht een factuur van 425 euro te betalen voor de kosten van het programma.

1.3 Indien u besluit het programma voortijdig te beëindigen en de declaratie bij de verzekeraar niet volledig kan worden voldaan, bent u gehouden een schadevergoeding te betalen voor de tot dan toe verleende diensten en begeleiding zoals bepaald in artikel 1.4 tot en met 1.6.

1.4 Indien u, na definitieve aanmelding, 24 uur of langer van tevoren de intake afzegt en afziet van verdere begeleiding, bent u verplicht 40 euro te betalen.

1.5 Indien u, na definitieve aanmelding, minder dan 24 uur van tevoren de intake afzegt en afziet van verdere begeleiding, bent u verplicht 70 euro te betalen.

1.6 Indien u na definitieve aanmelding en indien u verzekerd bent bij DSW, inTwente of Stad Holland, de intake heeft gevolgd en vervolgens afziet van verdere begeleiding, bent u verplicht €100 te betalen.

1.7 Indien u, na definitieve aanmelding er zelf voor kiest om de declaratie te laten crediteren, de intake heeft gehad en vervolgens afziet van verdere begeleiding, bent u verplicht 425 euro te betalen.

1.8 Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u schriftelijke toestemming van uw ouders of wettelijke voogd te verkrijgen om deel te nemen aan onze begeleiding. We kunnen u vragen om een verklaring van toestemming te verstrekken.

1.9 Bij aanmelding stemt u ermee in dat u zowel e-mails, WhatsApp-berichten als telefoongesprekken kunt ontvangen.

Betaling en facturering
2.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Indien de betaling niet binnen de vastgestelde termijn is ontvangen, sturen wij een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen om alsnog aan de openstaande verplichting te voldoen.

2.3 Bij het niet tijdig voldoen van de factuur behouden wij ons het recht voor om aanvullende incassokosten in rekening te brengen.

2.4 Alle kosten omtrent de incasso van het verschuldigde bedrag komen ten laste van de deelnemer.

Vertrouwelijkheid
3.1 Alle informatie die tijdens de begeleiding wordt verstrekt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3.2 U erkent en stemt ermee in dat Rookvrij en Fitter niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schending van vertrouwelijkheid of beveiliging die buiten onze redelijke controle valt.

Aansprakelijkheid
4.1 Rookvrij en Fitter streeft ernaar om u effectieve begeleiding te bieden bij het stoppen met roken. Echter, wij kunnen geen garantie geven dat u volledig zult slagen in uw stoppoging, aangezien dit afhankelijk is van uw eigen inzet en motivatie.

4.2 Rookvrij en Fitter is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten of begeleiding.

Privacyverklaring
5.1 Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In onze privacyverklaring, te vinden op https://rookvrijenfitter.nl/privacy-verklaring/, wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Klachtenregeling
6.1 Indien u een klacht heeft over onze diensten, nodigen wij u uit om gebruik te maken van onze klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op https://rookvrijenfitter.nl/klachtenregeling/.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
7.1 Deze algemene voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Dank u voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Rookvrij en Fitter